Ta kontakt

Vi värnar om miljön och är föregångare inom självförsörjning på energi

I diskussioner om energisjälvförsörjning är det vanligt att det florerar många fördomar och felaktiga påståenden. Jouni Koivula på Pistoke Oy, ansvarig för energiförsörjningen i Harpunkvarteret, gav en vettig introduktion i ämnet och berättade om hur Harpunkvarteret har lyckats.

”Det är dyrt att vara självförsörjande på energi” eller ”det betalar sig nog inte tillbaka”. Är påståendena bekanta, eller kanske till och med dina egna när det talas om energisjälvförsörjning? Koivula bemöter gärna påståendena.

– Det här är de vanligaste bland de påståenden man hör. Ofta är det endast priset mellan aggregat som producerar förnybar energi och traditionella system som man jämför. Det stämmer att till exempel fjärrvärme är billigare än jordvärme som startinvestering. Fjärrvärme är emellertid alltid 100 procent köpt energi. Endast med en värmepump går det att uppnå upp till 90 procents självförsörjningsgrad på energi, eftersom köpt energi endast behövs för att få systemet att gå runt, upplyser Koivula.

En annan viktig faktor som Koivula lyfter upp är något som man dessvärre ofta glömmer.

– Av energikonsumtionen i Finland går 40 procent åt till att värma fastigheterna. Det motsvarar över 30 procent av Finlands CO2-utsläpp. Enligt senaste forskning kan Finland uppnå de uppsatta klimatmålen endast genom omfattande investeringar i förnybar energi, säger Koivula.

Finland släpar tråkigt nog efter övriga länder i energisjälvförsörjning eftersom energiproduktionen i mycket är ett monopol. Offentliga sektorn äger energibolag, och det har inte legat i deras intresse att ge förnybar energi fotfäste på marknaden. Tidigare fanns det till och med inskrivet i lag att man måste ansluta sig till fjärrvärme om sådan fanns tillgänglig. Fortfarande ansluter sig den offentliga sektorn i regel till fjärrvärmesystem utan att konkurrensutsätta andra energikällor.

– Finland har tyvärr varit på efterkälken i de här frågorna. Vi har emellertid alla förutsättningar att höja vår energisjälvförsörjning avsevärt. Tekniken finns redan, det som nu behövs är en tydlig kursändring i lagstiftning och attityder. Användningen av fossila bränslen för uppvärmning kunde i bästa fall sanktionsbeläggas på något sätt, anser Koivula.

– Harpunkvarertet är i dag det ledande exemplet i Finland på hur man kan utnyttja förnybar energi i bostadsbyggandet, förklarar Koivula.

Från ambition till handling

I projektet kring Harpunkvarteret utreddes möjligheterna att utnyttja förnybar energi. Först utreddes markens beskaffenhet. När man med säkerhet visste att tomten inte var förorenad, det inte löpte tunnlar under den och att den inte heller var ett grundvattenområde var utgångspunkterna för jordvärme klara. De nämnda frågorna kan man utreda med bygglovsansökan, som myndigheterna förhöll sig positiva till.Finland har rekommendationer för hur energifältet för jordvärme ska byggas och tillstånd att borra beviljas enligt dem.

– Ibland skapar de finska myndigheternas krav på utrustningens egenskaper och sätten att mäta, till exempel ljudnivåer, utmaningar. Även om egenskaperna hos något aggregat skulle ha undersökts av ett oberoende europeiskt laboratorium, kan man kräva nya mätningar i Finland, säger Koivula.

Först fastställdes behovet av energi för hela kvarteret och enligt det sedan storleken på energifältet. Därefter säkerställde man genom tester och datorsimuleringar att det energifält som byggs ger kvarteret den energi som behövs. Energibehovet ses hela tiden över i takt med att projektet framskrider.

– Utgångspunkten var Sjömanspensionskassans ambition att bygga ett kvarter som stöder hållbar utveckling och som utnyttjar förnybar energi på ett effektivt sätt, säger Koivula uppskattande.

Ett eget ekologiskt hem i Harpunkvarteret

Att köpa bostad är för de allra flesta den största anskaffningen i livet. I allmänhet granskar man detta köp med låneräntan och de månatliga amorteringarna som utgångspunkt. Mindre uppmärksamhet lägger man ofta på hur stort vederlaget är.

Harpunkvarteret har planerats och byggts för en så hög självförsörjningsgrad som möjligt. Fastighetselen täcks sommartid helt av egna solelsystem. Det gör att mängden köpt energi är liten i förhållande till traditionella lösningar. Helt konkret märker de boende detta i vederlagen, tillägger Koivula.

Harpunkvarteret är ett unikt koncept där driftskostnaderna för energin har minimerats. Med en hög energisjälvförsörjning blir CO2-utsläppen även de minsta möjliga.